Award :
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ปี พ.ศ.2564
วันที่ 29 ตุลาคม 2564
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่นด้านการวิจัย ปี พ.ศ.2564
วันที่ 29 ตุลาคม 2564
นิสิตรางวัลเหรียญเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
วันที่ 29 มีนาคม 2564
ระบบโรงเรือนเพาะปลูกและดูแลต้นพืชที่สามารถสกัดสารสำคัญทางยา ด้วยหุ่นยนต์แขนขนาน
วันที่ 17 มีนาคม 2564
รางวัลเหรียญเงิน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research EXPO 2020)
วันที่ 6 กรกฎาคม 2563
ทุนพระราชทานรางวัลเรียนดี “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
นวัตกรรมฆ่าเชื้อในห้องผู้โดยสารรถยนต์ด้วยแสง UVC และโอโซน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562
News & Activities :
ข่าวและประกาศ
Links :
เว็บไซต์แนะนำ
Copyright © 2016 Mechanical Engineering KU KPS. All Rights Reserved.
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140